Stocksätterskogen

Hassel

Stocksätterskogen

Stocksätterskogen erbjuder en vacker lövsal som är trivsam för både människor, växter och djur. Här är artrikedomen stor med all slags växtlighet att njuta av. Naturreservatet ligger dessutom centralt i Hallsbergs tätort, och är enkelt för många att ta del av.

Lövskog
Skogen består av många olika lövträdsarter som skapar fin livsmiljö för ett myller av arter. Björk och hassel dominerar men det finns också asp, gran, sälg, tall, klibbal, rönn, oxel, skogsek, skogslönn och fågelbär. Sälgen är viktig för humlor och bin. Den blommar tidigt och står beredd med mat åt hungriga insekter som i sin tur står för den viktiga pollineringen.

I markskiktet ses blåsippa, svart trolldruva och vätteros bland många fler växter utöver de många svamparterna. Till den levande skogen hör också den döda veden: gamla torra grenar, stubbar och omkullfallna träd som ger liv åt både insekter och svampar.

Ett område att njuta av
Området har använts för rekreation under lång tid, gamla folkets park låg i dess södra ände. Stigar gör så att det går att ta sig genom området åt alla möjliga håll. Vissa områden består av tätare skog och bidrar också till områdets artrikedom.

Följ skogens skiftningar över året, stanna till och upplev ljud, dofter och färger som hör till naturen.

Visa stor karta