Geråsen

Eklöv

Naturreservat i öppet landskap

Geråsen är ett naturreservat som ligger i ett öppet odlingslandskap i Viby. Där finns moränholmar och betade hagmarker med nästan femhundra gamla ekar och andra lövträd. I de gamla träden finns många insekter, lavar, svampar och fåglar.

I Geråsens naturreservat finns nästan femhundra grova ekar, varav fyrtiofem är fredade som naturminnen. De står på tomtområdet nära huvudbyggnaden vid Geråsens gård och är märkta med en fridlysningsbricka.

Det har funnits ekskog i Vibyområdet ända sedan Värmetiden för 8000 år sedan. Detta har man fått veta genom att undersöka pollenlager i Vibysjöns bottensediment.

Eken var länge viktig för människan. Ända fram till vikingatiden hade människan i sin religion en stor vördnad för gamla ekar. Detta har säkert gjort att gamla ekar har fått vara kvar. Sedan mitten av medeltiden bestämde kungen över de ekar som inte stod på frälsejord (jord som ägdes av adeln).

Ekarna var viktiga för flottan. Men när ekar inte längre behövdes till flottan höggs många ner. Det var bara på frälsejordar som ekarna fick stå kvar. Det fanns många frälsejordar i Vibytrakten. Därför finns länets mest intressanta ekhagar i just detta område. Tänk på att Geråsens gård samt tomten till gården inte ingår i naturreservatet.

Mer om Geråsen på Länsstyrelsens webbplats

Visa stor karta