Lindhult

Eklöv

Lindhult

Bortsett från viss naturlig igenväxning har tiden stått stilla i Lindhult sedan reservatet bildades. Steg för steg tar naturen tillbaka det människan en gång brukat. I Lindhult får man vara för sig själv. En fin stig går genom det fridfulla området. I övrigt finns inga bekvämlighetsanordningar. Lindhult ligger utanför Östansjö.

Hela reservatet är bevuxet med lövskog av främst ek och lind. I norra delen är skogen gles, men i söder har den karaktär av sluten lundskog. Det fuktigare partiet i sydost har glesare trädskikt dominerat av björk och al. Naturskogsartad ädellövskog av Lindhults typ är en väldigt sällsynt naturtyp i Örebro län. I hela Europa är endast mycket små ytor ädellövskog skyddade i naturreservat.

Buskskiktet består bland annat av hassel, nypon och try. Markvegetationen består till största delen av gräs, exempelvis hässlebrodd och lundgröe samt vårblommande örter som blåsippa, vårärt och tandrot. I östra delen finns också ett litet bestånd av den oansenliga orkidén nästrot.

Mer om Lindhult på Länsstyrelsens webbplats

Visa stor karta