Hjärtasjöns skärgård

Fiskgjuse

Hjärtasjöns skärgård

Naturreservatet Hjärtasjöns skärgård består av en stor del av alla de små holmar och öar som finns i sjön Hjärtasjön. I reservatet finns en vandringsled.

Naturreservatet ligger utanför Hjortkvarn. Hjärtaön går att nå till fots via ett grunt och smalt sund. Ute på ön står en äldre blandskog med 200-åriga tallar och granar. I reservatet ingår också skogar vid Hjärtasjöns östra strand. Här finns inslag av både sumpskog och hällmarker men stora delar består av en orörd granskog som troligen är självföryngrad efter en avverkning i början av 1800-talet.

Holmarna är populära häckningsplatser för olika sjöfåglar som fisktärna, storlom och småskrake. Även fiskgjusen uppskattar den ostörda miljön och minst ett par häckar i den lilla skärgården. Fiskgjusen placerar gärna sitt risbo i någon av de grova tallarna, som i flera fall är över 300 år gamla. Andra rovfåglar som siktas regelbundet över sjön är lärkfalk och havsörn.

Mer om Hjärtasjöns skärgård på Länsstyrelsens webbplats.

Naturstig Hjärta

Naturstigen består av två slingor:

  • Stora slingan är 8 km lång och löper i en slinga öster om den hjärtformade Hjärtasjön och längs västra sidan av den älvlika Bavlingssjön.
  • Lilla slingan går genom den östra delen av Naturreservatet Hjärtasjöns skärgård och är cirka 2,5 km lång. Den är sammanbunden med den Stora slingan i naturreservatet.

Stigen låter oss uppleva ett i Närke allt mer sällsynt mångfaldsrikt äldre skogslandskap. Den går genom gles, närmast norrlandslik äldre hällmarksskog med stenhällar klädda av renlavar och ett trädskikt som domineras av lågväxta tallar och enstaka gamla senvuxna granar. Som vandrare får du uppleva barrblandskogar med inslag av lövträd, vandra genom högrest gammal mossklädd granskog, gå längs vackra klippor vid sjöarnas stränder, och genom hassellunden och björkdungen vid Baggesands äng. Största delen av stigen går igenom skog som skyddats formellt eller som Sveaskog undantagit från Skogsbruk.

Förvaltare och ägare av Naturstig Hjärta
Stigen på Sveaskogs mark förvaltas av den lokala ideella natur- och kulturföreningen Hjärtats Eko. Stigen anlades med EU-stöd via Leader. Stigen som löper genom naturreservatet förvaltas av Länsstyrelsen i Örebro län. Reservatets markägare: Statens Naturvårdsverk och Sveaskog.

Läs mer och hitta till Naturstig Hjärta

Visa stor karta