Hjärtasjöns skärgård

fiskgjuse

Hjärtasjöns skärgård

Naturreservatet Hjärtasjöns skärgård består av en stor del av alla de små holmar och öar som finns i sjön Hjärtasjön. I reservatet finns en vandringsled.

Naturreservatet ligger utanför Hjortkvarn. Hjärtaön går att nå till fots via ett grunt och smalt sund. Ute på ön står en äldre blandskog med 200-åriga tallar och granar. I reservatet ingår också skogar vid Hjärtasjöns östra strand. Här finns inslag av både sumpskog och hällmarker men stora delar består av en orörd granskog som troligen är självföryngrad efter en avverkning i början av 1800-talet.

Holmarna är populära häckningsplatser för olika sjöfåglar som fisktärna, storlom och småskrake. Även fiskgjusen uppskattar den ostörda miljön och minst ett par häckar i den lilla skärgården. Fiskgjusen placerar gärna sitt risbo i någon av de grova tallarna, som i flera fall är över 300 år gamla. Andra rovfåglar som siktas regelbundet över sjön är lärkfalk och havsörn.

Mer om Hjärtasjöns skärgård på Länsstyrelsens webbplats.

Visa stor karta